Algemene Voorwaarden ADCA Huiswerkbegeleiding B.V.

Artikel 1: Definities:

1. De in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis zoals in lid 2 gedefinieerd.

2. De in lid 1 bedoelde begrippen zijn:

ADCA: ADCA Huiswerkbegeleiding B.V. handelend onder de naam ADCA Studie & Coaching, gevestigd en kantoorhoudend te 6134 AD Sittard aan de Rijksweg Zuid 76;

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Begeleidingsgeld: de vergoeding die Contractant ingevolge de Overeenkomst verplicht is om aan ADCA te betalen voor de door ADCA aangeboden Huiswerkbegeleiding in een Begeleidingsperiode;

Begeleidingsperiode: een door ADCA vastgestelde periode van vier weken waarin de Dienst(en) worden geleverd;

Bijles: het op individuele en incidentele basis ondersteunen en begeleiden van Leerling, met als doel dat Leerling het door hem, Contractant of ADCA gesignaleerde probleem – bij het begrijpen en bestuderen van de Leerstof- op te lossen;

Bijlesgeld: de vergoeding die Contractant in gevolge de Overeenkomst verplicht is om te betalen voor de door ADCA aangeboden Bijles in een Begeleidingsperiode;

Contractgegevens: het adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), en e-mailadres en de voor- en achternaam van Contractant en Leerling;

Contractant: de (rechts)perso(o)n met wie ADCA de Overeenkomst sluit;

Dienst(en): Huiswerkbegeleiding en - indien ADCA en Contractant dat zijn overeengekomen - Bijles;

Huiswerkbegeleiding: het op collectieve en structurele basis begeleiden en ondersteunen van Leerling bij het maken van zijn huiswerk door middel van bieden van een studielocatie, het afnemen van overhoringen, het controleren van het gemaakte huiswerk en - indien nodig - het geven van uitleg aan Leerling over de door hem te bestuderen stof;

Inschrijfformulier: het door ADCA gehanteerde document ter vastlegging van de Contractgegevens en de aanvangsdatum van de Overeenkomst;

Inschrijfgeld: de eenmalige vergoeding die Contractant krachtens de Overeenkomst verplicht is om aan ADCA te betalen;

Leerling: de persoon aan wie ADCA Diensten levert;

Leerlinggegevens: alle informatie met betrekking tot de studieresultaten en naschoolse activiteiten (zoals onder andere, doch niet uitsluitend corvee);

Leerstof: de door Leerling in gevolge van de wettelijke leerplicht te bestuderen stof, dit alles in de ruimste zin des woords;

Medewerker: de in dienst van ADCA werkende persoon die wordt belast met het geven van Huiswerkbegeleiding en Bijles;

Ministerie: het ministerie van Onderwijs;

Nationale Feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, Pinksteren, Kerstmis;

Opzegdatum: de laatste dag van een kalendermaand;

Overeenkomst: de overeenkomst van de opdracht, krachtens welke overeenkomst ADCA zich jegens Contractant verplicht tot het leveren van Diensten aan de door Contractant aan te wijzen Leerling en Contractant zich jegens ADCA verplicht tot het betalen van Inschrijfgeld, Begeleidingsgeld en – indien Bijles aan Leerling wordt gegeven – Bijlesgeld;

Schooljaar: een jaarlijks door het Ministerie vastgestelde periode van circa tien maanden gedurende welke periode Leerling onderwijs volgt;

Schoolvakanties: deze zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, meivakantie en zomervakantie zoals deze jaarlijks door het Ministerie van Onderwijs worden vastgesteld en op de Website gepubliceerd;

Website: de website van ADCA met als URL www.adcastudie.nl

Artikel 2: Gegevens Contractant en Leerling

1. Contractant is verplicht om een wijziging van de door hem bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven Contractgegevens onverwijld schriftelijk aan ADCA door te geven.

2. Contractant weet en erkent dat ADCA met het oog op de door haar te leveren diensten inzage benodigt in Leerling-gegevens. Partijen spreken af dat ADCA derhalve recht heeft op inzage in en afschrift van Leerling-gegevens. Indien en voor zover toestemming en/of medewerking van Contractant vereist is voor het verkrijgen van de hier voren bedoelde inzage, en of afschrift, dan zal Contractant die toestemming en/of medewerking op het eerste daartoe strekkende verzoek van ADCA geven.

3. Contractant is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat ADCA de Contactgegevens en Leerlinggegevens (in een geautomatiseerd systeem) bewaart.

4. Contractant heeft recht op inzage in de door ADCA bewaarde Contact- en Leerlinggegevens. Tenzij, het geven van een vorenbedoelde inzage de bedrijfsvoering van ADCA op een wijze of in een mate belast, die redelijkerwijs niet van haar mag worden gevraagd. Inzage zal alleen op afspraak worden verstrekt.

5. ADCA zal de door haar bewaarde Contact – of Leerlinggegevens niet aan derden verstrekken dan wel ter inzage geven, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling wordt verplicht. Een Medewerker is geen derde in de zin van dit lid.

Artikel 3: Totstandkoming, duur en einde van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op de dag waarop Contractant het Inschrijfformulier ondertekent.

2. De Overeenkomst neemt een aanvang op de door ADCA en Contractant overeengekomen datum zoals vermeldt op het Inschrijfformulier.

3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan en Huiswerkbegeleiding wordt gestart in de laatste begeleidingsperiode van een schooljaar, dan is tussentijdse opzegging vóór 1 november van dat kalenderjaar niet mogelijk.

5. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 leden 3 en 4 en 9 lid 7 kan de Overeenkomst worden beëindigd door middel van een rechtsgeldige opzegging, met in acht name van een opzegtermijn van vier weken tegen Opzegdatum. Een Opzegging is rechtsgeldig indien zij schriftelijk kenbaar wordt gemaakt.

6. Een Opzegging die wordt gedaan in strijd met de in lid 2 bedoelde opzegtermijn en Opzegdatum, wordt geacht te zijn gedaan met in achtneming van de juiste opzegtermijn tegen de eerste mogelijke Opzegdatum.

Artikel 4: Begeleidingsperiodes en openingstijden

1. Gedurende de Begeleidingsperiodes levert ADCA de overeengekomen Diensten. In afwijking van het vooraanstaande levert ADCA geen diensten op Nationale Feestdagen of gedurende Schoolvakanties.

2. Met in acht name van het in lid 2 bepaalde geeft ADCA Huiswerkbegeleiding van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 uur en 18.30 uur op de vestiging Rijksweg zuid en van maandag tot en met donderdag tussen 14.30 uur en 18.30 uur op de vestiging in de Trevianum Scholengroep te Sittard.

3. ADCA is te allen tijde gerechtigd om de in dit artikel genoemde tijdstippen te wijzigen indien dit in het belang van de door haar te verlenen diensten noodzakelijk of wenselijk is.

Artikel 5: Prestaties ADCA: Algemeen

1. ADCA levert de Diensten ten haren kantore en op de locatie aan de Bradleystraat 25, 6135 CV Sittard.

2. Op ADCA rust met betrekking tot de door haar te leveren Diensten een inspanningsverplichting.

Artikel 6: Prestaties ADCA: Huiswerkbegeleiding

1. In overleg met Contractant wordt Huiswerkbegeleiding drie, vier of vijf dagen per week aangeboden.

2. Indien Leerling drie of vier dagen Huiswerkbegeleiding per week ontvangt, stellen ADCA en Contractant voor aanvang van iedere Begeleidingsperiode, voor de duur van die Begeleidingsperiode, samen de dagen vast waarop Huiswerkbegeleiding wordt aangeboden. De aldus vastgestelde dagen zullen voor elke week van de begeleidingsperiode gelijk zijn.

3. Het is Contractant niet toegestaan om de ingevolge lid 2 vastgestelde dagen gedurende een Begeleidingsperiode te wijzigen.

4. Indien Leerling de door ADCA aangeboden Huiswerkbegeleiding niet afneemt vermindert dat de betalingsverplichting van Contractant niet, noch kan Contractant aanspraak maken op vervangende Huiswerkbegeleiding voor Leerling.
De Huiswerkbegeleiding wordt vanaf dertig minuten na het einde van het laatste lesuur van Leerling aangeboden. Leerling is verplicht om Huiswerkbegeleiding vanaf dat tijdstip af te nemen.

5. Indien Leerling later dan vanaf het in lid 5 bedoelde tijdstip de Huiswerkbegeleiding van ADCA afneemt, dan vervalt de verplichting van ADCA tot levering van die Huiswerkbegeleiding vanaf 18.30 uur.

Artikel 7: Prestaties ADCA: Bijles

1. Bijles wordt alleen gegeven op afspraak.

2. Bijles wordt steeds gegeven gedurende een periode van 60 minuten.

3. ADCA en Contractant stellen de omvang en frequentie van de Bijles in onderling overleg vast.

4. ADCA is niet verplicht tot het geven van een Bijles.

Artikel 8: Gedragscode

1. Contractant is verplicht om mee te werken aan de handhaving van de door ADCA gehanteerde Gedragscode ten aanzien van Leerling.

2. Contractant is aansprakelijk voor de schendingen van de Gedragscode door Leerling, derhalve is Contractant verplicht om aan ADCA alle door haar geleden schade te vergoeden, die zij lijdt doordat Leerling de Gedragscode schendt.

3. Indien Leerling de Gedragscode schendt kan ADCA de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

4. Indien Leerling enig strafbaar feit pleegt gedurende de tijd dat hij Huiswerkbegeleiding of Bijles ontvangt zal ADCA daarvan steeds aangifte doen bij de politie en wordt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opgezegd.

5. Indien ADCA de Overeenkomst op grond van lid 3 of 4 opzegt heeft Contractant geen aanspraak op enige restitutie van het reeds betaalde Inschrijf- en Begeleidingsgeld. Voorts zullen alle vorderingen van ADCA op Contractant ter zake de door Contractant verschuldigde maar nog niet betaalde Inschrijf- en Begeleidingsgeld onmiddellijk opeisbaar worden.

6. Bij een opzegging op grond van lid 3 of 4 hoeft ADCA in afwijking van artikel 3 lid 2 tot en met 4 geen opzegtermijn of Opzegdatum in acht te nemen, noch behoeft de opzegging- teneinde rechtsgeldig te zijn- schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door middel van een brief met ontvangstbevestiging of deurwaardersexploot.

Artikel 9: Betalingsverplichting Contractant

1. Contractant is verplicht om Inschrijfgeld bij te sluiten van de Overeenkomst aan ADCA te betalen. Het Inschrijfgeld wordt voor aanvang van ieder Schooljaar door ADCA vastgesteld en bekend gemaakt op de Website.

2. Contractant is verplicht om Begeleidings- en Bijlesgeld aan ADCA te betalen voor de door ADCA aangeboden Huiswerkbegeleiding en Bijles.

3. Het Begeleidings- en Bijlesgeld wordt berekend op basis van de daarvoor geldende tarieven, welke tarieven voor aanvang van ieder Schooljaar door ADCA worden vastgesteld en bekend gemaakt op de Website.

4. Het Begeleidingsgeld wordt voor aanvang van een Begeleidingsperiode voor die desbetreffende Begeleidingsperiode in rekening gebracht.

5. Het Bijlesgeld wordt – tegen afgifte van een kwitantie- voor aanvang van de desbetreffende Bijles contant betaald ten kantore van ADCA.

6. De betalingstermijn voor het door ADCA gefactureerde Begeleidingsgeld bedraagt acht dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur. Deze termijn is ene fatale en Contractant is bij overschrijding van de termijn van rechtswege in verzuim.

7. Indien contractant ene factuur van ADCA niet betaalt – of de betalingstermijnen van twee of meer facturen worden overschreden – kan ADCA de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

8. Contractant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens ADCA.

9. Indien ADCA genoodzaakt wordt haar vordering op Contractant ter incasso uit handen te geven, dan zijn alle daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten van ADCA voor rekening van Contractant. Tot deze kosten behoren onder andere, doch niet uitsluitend, administratiekosten, het honorarium van de raadsman van ADCA, procureurskosten, deurwaarderskosten, griffierechten, taxen , kosten van een (voorlopig) deskundigenonderzoek, proceskosten, nakosten en kosten van betekening en executie.
Indien de ten laste van Contractant komende proceskostenveroordeling minder bedraagt dan de daadwerkelijke door ADCA gemaakte kosten zoals hier voren bedoelt, dan zal Contractant dat verschil op het eerste daartoe strekkende verzoek van ADCA aan haar betalen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden (en alle overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter van het Arrondissement Maastricht, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen ADCA en Contractant kennis te nemen.